Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування втягнення неповнолітніх у незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Автор(и)

  • М.В. Кукос аспірант кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.113

Ключові слова:

обставини, що підлягають встановленню, втягнення неповнолітніх, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, кримінальне провадження, розслідування

Анотація

У науковій статті розкриваються обставини, що підлягають встановленню при розслідуван­ні втягнення неповнолітніх у незаконне вироб­ництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. В результаті детального аналізу наукової літе­ратури з криміналістики та кримінального про­цесу, встановлено, що на сучасному етапі роз­витку, вказане питання залишається не достат­ньо дослідженим. Розглянуті позиції науковців щодо значення обставин, що підлягають вста­новлення в окремих методиках розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено, що у кримінальних правопорушеннях, вчинених неповнолітніми, крім обставин, передбачених ст. 91 КПК України також необхідно з'ясовува­ти: 1) повні і всебічні відомості про особу непо­внолітнього: його вік (число, місяць, рік народ­ження), стан здоров'я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які необ­хідно враховувати при індивідуалізації відпові­дальності чи обранні заходу виховного характе­ру. За наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов'язану з психічною хво­робою, повинно бути також з'ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними; 2) ставлення непо­внолітнього до вчиненого ним діяння; 3) умови життя та виховання неповнолітнього; 4) наяв­ність дорослих підбурювачів та інших співучас­ників кримінального правопорушення.

В ході дослідження було з'ясовано, що кож­ну обставину яка підлягає встановленню на початку досудового розслідування даної кате­горії злочинів відповідно до ст. 91 КПК України слід розглядати у взаємозв'язку з обставинами передбаченими ст. 485 КПК України (з ураху­ванням вікових і соціально-психологічних осо­бливостей неповнолітніх) з метою досягнення завдань кримінального провадження, зокрема при встановленні: а) обставин факту (події) втягнення неповнолітнього в незаконне вироб­ництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх анало­гів; обставин про винуватість неповнолітнього (необхідно встановлювати точний вік з метою можливості притягнення до відповідальності); б) обставин, що характеризують особу неповно­літнього (умови їх життя, виховання, стан здо­ров'я, рівень розвитку).

Посилання

Бугайчук К.Л., Савченко О.О., Прибіткова Н.О. Особливості досудового розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: метод реком. Харків, 2015. 99 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Пясковський В.В. Методика розслідування торгівлі людьми : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2004. 225 с.

Задерейко С.Ю. Окремі проблеми участі неповнолітніх у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Випуск 50, т. 4. С. 223¬227.

Кримінальний кодекс України: Закон від 05 квіт. 2001 р. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Рябченко К.С. Додатковий предмет доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Юридична наука. 2020. № 2. С. 209-215.

Про практику застосування судами законодавства у справах про злочини неповнолітніх : постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квіт. 2004 р. № 5. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS04053.html.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Харків : Право, 2012. 768 с.

Топольскова І.О. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти боротьби із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Луганськ, 2003. 184 с.

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус : Закон України від 20 лист. 2012 р. № 5492-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17.

Ганова Г.О., Присяжнюк І.І., Туркот М.С. Притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх: процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення: навч.практ. посіб. Київ: Нац. акад. прокуратури України; ТОВ «Видавництво Центр учбової літератури», 2013. 82 с.

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021-2025 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-ukrayini.

Нежурбіда С.І. Етіологія злочину: теорії, аналіз, результат : монографія. Чернівці : Друк Арт, 2013. 432 с.

Лань О.Ю. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Форум права. 2014. № 4. С. 204-209.Є

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність