Використання поліграфа при розслідуванні кримінальних правопорушень: проблеми тактики та правового регулювання

Автор(и)

  • О.В. Курман кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-5432-7215
  • А.Р. Балибіна студентка 4 курсу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.114

Ключові слова:

поліграф, залучення спеціаліста, тактика допиту, судова експертиза, оцінка доказів

Анотація

В умовах сьогодення відбуваються зміни в кримінальному, кримінально-процесуальному законодавстві України, розвивається криміна­лістична тактика та методика розслідування злочинів, з'являються нові технічні засоби та технології, які стають у нагоді під час проведен­ня слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Однією з таких технологій є поліграфічні дослідження за допомогою спеці­ального приладу, призначеного для одночасної реєстрації подиху, кров'яного тиску, біострумів мозку, серця, м'язів та інших фізіологічних про­цесів, що, в свою чергу, дозволяє визначити до­стовірність показань особи.

У представленій статті розглядаються тактико-правові проблеми використання поліграфа у кримінальному провадженні. Наголошується про відсутність впорядкованого рішення на за­конодавчому рівні, яке б врегулювало процеду­ру використання поліграфа. Зазначається про наявні проблеми відповідності популярних мо­делей поліграфів вимогам ДСТУ.

Також у роботі проводиться аналіз судової практики з питань визнання результатів викори­стання поліграфа у якості доказів. Визначається, що на сьогодні є два варіанти ставлення суддів до результатів використання поліграфа взагалі та до висновків судово-психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа зокрема. До першо­го відносяться судові рішення, якими застосуван­ня поліграфу було визнано джерелом доказу, до другого - рішення, де суд не підтримує викори­стання цього приладу і не визнає це доказом.

У науковому дослідженні проводиться по­рівняльний аналіз практики використання по­ліграфа в інших країнах. Встановлено, що в розвинених країнах також відсутній єдиний, однозначний підхід до процедури використання поліграфа.

У статті визначається необхідність удоско­налення законодавства щодо використання по­ліграфа в діяльності правоохоронних органів України та розроблення єдиних стандартів під­готовки спеціалістів-поліграфологів та методи­ки використання поліграфа.

Посилання

«Інструкція про порядок використання поліграфів у Національної поліції України» затверджена наказом МВС України від 13.11.2017 № 920. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17#Text (дата звернення 17.03.2024 р.).

«Інструкція з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України» затверджена наказом МОУ від 14.04.2015 р. № 164. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0477-15/print (дата звернення 17.03.2024 р.).

«Інструкція про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України» затверджена наказом СБУ від 04.02.2016 № 45. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0328-16/print (дата звернення 17.03.2024 р.).

«Інструкція про порядок організації та проведення опитування особового складу Національної гвардії України з використанням поліграфа» затверджена наказом МВС України від 01.09.2017 № 749. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1169-17/print (дата звернення 17.03.2024 р.).

«Інструкція щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України» затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 02.08.2013 р. № 329. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1748-13/print (дата звернення 17.03.2024 р.).

«Інструкція про порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в органах прокуратури України» затверджена наказом Генерального прокурора від 17.09.2021 № 293. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0293905-21/print/sp:head (дата звернення 17.03.2024 р.).

Волобуєв А.Ф. Про використання поліграфа при розслідуванні злочинів. Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25-26 листопада 2010 р.). - Х. : Право, 2010. - С. 110-113.

Мотлях О.І. Поліграф: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допустимі межі застосування : монографія / О.І. Мотлях. - К. : Освіта України, 2012. - 394 с.

Семенов В.В. Правові, тактичні та методичні аспекти використання поліграфа у кримінальному судочинстві. Навчальний посібник / В.В. Семенов, Л.М. Іванов. - М.: Видавництво «Юрлітінформ», 2008. - 184 с.

Юсупов В.В. Перспективи використання поліграфа у досудовому слідстві. Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : V міжнар. наук.-практ. конф., 25 листопада 2011 р., м. Київ : матеріали конф. / [упоряд. : Ю.Ю. Орлов, С.В. Кухаренко, В.Б. Школьний]. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. - С. 149-151.

Мітрічев В.С. Поліграф як засіб отримання криміналістичної інформації / В.С. Мітрічев, Ю. Холодний // Записки криміналістів. - Вип. 1. - М., 1993. - С. 178.

Проект Закону про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа (детектора брехні) від 12.03.2013 р. № 2521. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46058 (дата звернення 17.03.2024 р.).

Проект закону України «Про поліграфологічну діяльність» // URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH35Q1AA (дата звернення 17.03.2024 р.).

«Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/print (дата звернення 17.03.2024 р.).

Поліграф «РУБІКОН» | Детектор брехні "RUBICON" : веб-сайт. URL: https://polygraph.ua/prodazh-poligrafiv/ (дата звернення 17.03.2024 р.).

Ухвала від 15.05.2023 № 676/7835/19 Хмельницький апеляційний суд. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/110992729.

Вирок від 13.02.2023 № 301/943/19 Іршавський районний суд URL: https://data-ua.com/doc/483090659/persons.

Додаткове рішення від 22.05.2023 № 589/4601/21. Шосткинський міськрайонний суд. URL: https://data-ua.com/doc/485573969/persons.

Мотлях О.І. Нормативно-правове регулювання використання поліграфа правоохоронними органами зарубіжних країн. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Серія: Право та державне управління. № 4/2011. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_Seriya_2011_4.pdf.

Chistolini J.A. The Admissibilty of polygraph evidence in the commonwealth of Massachusets. Poligraph, 1988. - Vol. 17- № 3. - р 106. URL: https://polygraph.org/docs/polygraph_1988_173.pdf.

Іванчук Н.В. Досвід використання поліграфа поліцією Японії. Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи: збірник наукових праць. 2015. № 11. С. 184-186. URL: https://expertize-journal.org.ua/attachments/article/711/tezu-poligraff.pdf#page=184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність