Проблеми закриття кримінального провадження у зв'язку з закінченням строків досудового розслідування

Автор(и)

  • В.І. Моренко аспірант відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.117

Ключові слова:

закриття кримінального провадження, розумні строки, слідчий суддя, прокурор

Анотація

Стаття присвячена розгляду актуальних про­блем теорії та практики інституту закриття кри­мінального провадження на стадії досудового розслідування, зокрема досліджено таку підста­ву закриття як закінчення строків досудового розслідування.

Проблема закриття кримінального прова­дження слідчим суддею на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 Кримінального процесу­ального кодексу України нині перебуває у полі активних дискусій серед правників. Зазначена підстава прямо пов'язана зі стадією досудового розслідування та за поточною усталеною прак­тикою Верховного суду віднесена до винятко­вих повноважень прокурора, що звужує можли­вості Слідчого судді на здійснення ефективного судового контролю на стадії досудового розслі­дування.

Констатовано, що відсутність вказаних по­вноважень у слідчого судді містить у собі небез­пеку порушення вимог розумності строків досу­дового розслідування, оскільки строк досудово­го розслідування не є простою формальністю. Закріплення процесуальним законом обов'язку прокурора якнайшвидше, але не пізніше визна­ченого законом процесуального строку після повідомлення особі про підозру звернутись до суду з обвинувальним актом або закрити кри­мінальне провадження є гарантією фундамен­тального права людини на розгляд її справи упродовж розумного строку. На жаль, в прак­тичному вимірі ця гарантія не завжди реалізу­ється, а відсутність дієвого судового контролю лише сприяє поширенню фактів прокурорської бездіяльності. В статті зауважено, що найбільш оптимальним варіантом вирішення даної про­блеми є альтернативна компетенція прокурора і слідчого судді щодо наявності повноважень на закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування. Це дозволить забез­печити баланс інтересів сторін кримінального провадження і уникнути зловживання повнова­женнями.

З метою вдосконалення механізму забезпе­чення дотримання розумних строків, автором пропонується розширити та конкретизувати повноваження слідчого судді при закритті кри­мінального провадження. Зокрема, запропоно­вано доповнити статтю 284 КПК України части­ною 2-1: «Кримінальне провадження на стадії досудового розслідування закривається Слідчим суддею з підстави, передбаченої пунктом 10 ча­стини першої цієї статті, якщо підозрюваний, не заперечує проти закриття за цією підставою».

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 06.11.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 07.11.2023).

Кримінальний процес України у питаннях та відповідях: навч. посіб. 3-тє вид., пе- реробл.і допов. / Л.Д. Удалова та ін. Київ : Видавець, 2012. 275 с. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/kkp/kpr_pitan_vidp.pdf (дата звернення: 06.11.2023).

Кримінальний процес України : навч. посіб. для підготовки до державного екзамену / упоряд. В.П. Горбачов, Л.І. Шаповалова, А.О. Шульга. Донецьк : Ноулідж, 2012. 182 с.

Кримінальний процес України: досудове розслідування : навч. посіб. / О.О. Воло- буєва та ін. / за заг. ред. В.М. Бесчастного. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2019. 122 с.

Кульчицький В.С., Тищик Б. Історія держави і права України : навч. посіб. Київ: Атіка, 2001. 296 с.

Саблук С.А. Кримінально-правова протидія злочинності в Україні у 1922-1960 рр. : монографія. Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2016. 414 с.

Мурзановська А.В., Пожар В.Г., Шилін Д.В. Закриття кримінального провадження в контексті дотримання презумпції невинуватості та розумних строків: окремі теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2022. № 56. С. 84-88. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc56/18.pdf (дата звернення: 08.11.2023).

Шатрава С.О. Дискреційні повноваження працівників ОВС як корупційний ризик у діяльності органів внутрішніх справ. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 2. C. 276-277. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f4a6c49b-e0f1-4c10-98b9-e36dc60698cf/content (дата звернення: 15.11.2023).

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. Дата оновлення: 09.07.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення: 01.12.2023).

Козюбра М.І. Верховенство права і Україна. Право України. 2012. № 1-2. C. 30-63 URL: http://cau.in.ua/ua/activities/analytics/id/kozjubra-m.i.-verhovenstvo-prava-i-ukrajina-632/ (дата звернення: 15.11.2023).

Дайсі А. Вступ до вчення про право Конституції. Анатомія лібералізму. Політико-правничі вчення та верховенство права : книга для бізнесу / ред. С.П. Головатий, Київ. 2008. 678 с.

Постанова Верховного Суду від 14.02.2023 р., судова справа № 405/680/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109075175 (дата звернення: 01.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність