Межі дії преюдиції в кримінальному процесуальному законодавстві Європейських країн

Автор(и)

  • Н.М. Сенченко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та правосуддя Національного університету «Чернігівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-3767-8937

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.118

Ключові слова:

кримінальний процес, кримінальне провадження, судочинство, докази, процесуальна форма рішення, преюдиція, Касаційний суд

Анотація

В статті досліджено особливості норматив­ного закріплення преюдиції у кримінальному процесуальному законодавстві Австрії, ФРН та Франції та межі її дії. Преюдиція впливає на під­вищення відповідальності суддів, оскільки вона сприяє постановленню законних та обґрунто­ваних рішень, що стосуються не тільки прав та інтересів сторін конкретного провадження, яке залежить від фактів, що встановлені в цьому рішенні, а в подальшому вони можуть вплину­ти на дотримання прав та інтересів інших осіб. Аргументовано, що поняття преюдиції у кримі­нально-процесуальному праві зазначених кра­їн не надається, але, очевидно, рішення судів та інших органів визнаються під час розгля­ду кримінальних справ судами Австрії, ФРН та Франції без доказів. Це підкреслює авторитет і значимість рішень суду та інших органів, не­зважаючи на те, що законодавством зазначе­них держав надається велике значення свободі оцінки доказів та постановлення судом рішень за внутрішнім переконанням суддів. Визначе­но, що кримінальним процесуальним законо­давством Австрії, ФРН та Франції визнається преюдиційне значення обставин, встановлених вироком та іншим рішенням суду, а також ак­тами органів кримінального переслідування під час розгляду кримінальної справи. При цьому доказова сила таких рішень є абсолютною для суду, що розглядає кримінальну справу, доки вони не будуть визнані незаконними вищою судовою інстанцією. На відміну від КПК Украї­ни в Кримінальних процесуальних кодексах Австрії, ФРН та Франції обставини, встановлені вироком та іншим рішенням суду, а також акта­ми органів кримінального переслідування, без доказу визнаються лише судом, прокурор та інші органи кримінальної переслідування таким правом не наділені. У КПК зазначених держав вирок та акти органів кримінального пересліду­вання є доказами, їх доказова сила абсолютна, що значно полегшує застосування преюдиції у кримінальному процесі. З урахуванням пози­тивного законодавчого досвіду цих країн запро­поновано включити вирок, що набрав законної сили, прийняте у межах цивільного, арбітраж­ного чи адміністративного судочинства, до чис­ла інших документів, зазначених у ч. 2 ст. 99 КПК України.

Посилання

Скрябін О.М. Проблемні аспекти визначення поняття преюдиції в сучасному кримінальному процесі. Правовий часопис Донбасу. № 4 (73), 2020. С. 163-168.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 / Рада Європи URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 31.03.2024 р.).

Dr. Martin Soyka. Beweislast fur eine Verstandigung im Strafprozess / Rechtsprechung Ubersicht. 6/12. S. 380. URL: https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/notation/SSTO/lsaJur.pdf (дата звернення 31.03.2024 р.).

Strafprozessordnung. Stand 1. Februar 2009. URL: https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2 010/267/20 200201/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2010-267-20200201-de-pdf-a.pdf (дата звернення 31.03.2024 р.).

Matthias Weidemann. Umfang des Zeugnisverweigerungsrecht von Berufsgeheimnistragern / Nomos Rechtsprechungsubersicht. 6/2012. S. 271. URL: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9783110274882_A32075494/preview-9783110282_A32075494.pdf (дата звернення 31.03.2024 р.).

Matthias Weidemann. Umfang des Zeugnisverweigerungsrecht von Berufsgeheimnistragern / Nomos Rechtsprechungsubersicht. 6/2012. S. 271.

Beweisrecht Spezialkommentar von Dr. jur. Ulrich Eisenberg. Munchen, 2011. S. 808-809. URL: https://www.soldan.de/media/pdf/ef/b7/9d/9783406702631_LP.pdf.

Strafprozessordnung. Kommentar. Munchen. 2011. S. 1092-1093. URL: straf-prozessordnung-stpo/product/16370030.

Christian Schmitz. Die strafrichterliche Beweiswurdigung ausserstrafrechtlicher Vorfragen. Hamburg, 2011. S. 94. URL: https://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-5709-3.htm (дата звернення 31.03.2024 р.).

Code de procedure penale frangais URL: https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/07/Penal-Procedure-Code-2004.pdf?x49094 (дата звернення 31.03.2024 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність