Огляд документів як слідча (розшукова) дія під час розслідування підроблення посвідчення водія, його збуту та використання

Автор(и)

  • Т.В. Українець аспірант кафедри криміналістичного забезпечення та судової експертології навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0009-0002-1408-0497

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.120

Ключові слова:

посвідчення водія, підроблення документа, огляд, огляд документа, спеціаліст-криміналіст, техніко-криміналістичні засоби

Анотація

У статті досліджено особливості проведен­ня огляду документів як першочергової слідчої (розшукової) дії під час розслідування підро­блення посвідчення водія, його збуту і вико­ристання. Встановлено типові ситуації право­охоронної діяльності, пов'язані з виявленням посвідчення водія з ознаками підроблення. З'я­совано та розкрито правові підстави огляду та вилучення посвідчення водія, у якому поліцей­ським патрульної поліції, дізнавачем або слід­чим виявлено ознаки підроблення. Визначено головні завдання огляду посвідчення водія з оз­наками підроблення із наведенням організацій­но-процесуальних заходів для вирішення кож­ного із завдань. Окреслено окремі рекомендації складання процесуальних документів огляду, письмових довідок спеціаліста та його висновку. Запропоновано конкретні правила поводження з посвідченням водія з ознаками підроблення при його огляді, попередньому дослідженні, ви­лученні та пакуванні. Доведено, що проведення огляду документів під час розслідування підро­блення посвідчення водія, його збуту та викори­стання сприяє отриманню доказової інформації на початку розслідування кримінального про­ступку за статтею 358 Кримінального кодексу України. Огляд посвідчення водія може прово­дитися як складова частина огляду місця події у випадку виявлення ознак підробки водійського документу, при чому до внесення відомо­стей про цей кримінальний проступок до Єдино­го реєстру досудових розслідувань. Спеціаліст здійснює попереднє дослідження посвідчення водія з ознаками підробки, використовує тех- ніко-криміналістичні засоби, допомагає дізнавачу описувати виявлені ознаки підробки у прото­колі огляду, складає письмову довідку та готує висновок спеціаліста. Залучення до проведен­ня огляду документів осіб, які мають спеціальні знання, забезпечує правильне документування криміналістично значущих ознак кримінально­го проступку у процесуальних документах, що при подальшому призначенні судових експер­тиз уможливлює швидке, об'єктивне досліджен­ня відповідних об'єктів. За результатами огляду посвідчення водія з ознаками підроблення та його вилучення проводиться техніко-криміналістична експертиза документів.

Посилання

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за період 2022-2023 років : статистика Офісу Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2. (дата звернення: 24.03.2024).

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами : постанова Кабінету Міністрів України від 8 трав. 1993 р. № 340. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF#Text (дата звернення: 24.03.2024).

Зразки українських посвідчень водія / Головний сервісний центр МВС: офіційний сайт. URL: https://hsc.gov.ua/index/poslugi/vidacha-posvidchennya-vodiya/zrazki-ukrayinskih-posvidchen-vodiya/ (дата звернення: 24.03.2024).

На одне і теж посвідчення водія двічі має звернути увагу поліція Кривого Рогу. URL: https://kyiv.hsc.gov.ua/2023/07/31/na-odne-i-tezh-posvidchennya-vodiya-dvichi-maye-zvernuti-uvagu-politsiya-krivogo-rogu/ (дата звернення: 24.03.2024)

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. (дата звернення: 24.03.2024).

Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.09. Донецьк, 2007. 267 с.

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : наказ МВС України від 7 лип. 2917 р. № 575. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text (дата звернення: 24.03.2024).

Томин С.В., Лишак О.А. До питання про роль інспектора-криміналіста у дослідженні слідів та об'єктів на місці події. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 грудня 2023 р.) / за заг. ред. Н.В. Нестор. Київ : КНДІСЕ, 2023. C. 466-470.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України від 22 листоп. 2018 р. № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text. (дата звернення: 24.03.2024).

Криміналістика: криміналістична техніка : навч. посіб. / Р.Л. Степанюк, В.О. Гусєва, В.В. Кікінчук та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2023. 388 с.

Криміналістична техніка. Книга друга (частина ІІ) : навч. посіб. Київ : КИЙ, 2011. 352 с.

Експертизи у судовій практиці : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В.Г. Гончаренка ; 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність