Використання спеціальних знань під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців

Автор(и)

  • Б.В. Хижний аспірант кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.121

Ключові слова:

спеціальні знання, підроблення документів, судові експертизи, спеціаліст, кримінальне провадження, розслідування

Анотація

У науковій статті проаналізовано наукові пу­блікації з вказаної проблематики та встанов­лено, що спеціальні знання при розслідуванні кримінальних проваджень за ст. 205-1 КК Укра­їни, використовуються з метою: 1) виявлення слідів такого виду злочинів: (наприклад, вияв­лення ознак внесення змін у документи, які є предметом злочину; встановлення особи, яка внесла неправдиві відомості у документ; пер­винного змісту документа тощо); 2) застосу­вання методів вивчення документів у межах їх огляду (неруйнуючі методи і технічні засоби); 3) фіксація С(Р)Д за допомогою технічних засо­бів; 4) вилучення речових доказів (комп'ютер­ної техніки, документів та інших слідів, речей чи інших об'єктів); 5) отримання консультації щодо підготовки матеріалів для експертного до­слідження (наприклад, визначення видів судо­вих експертиз, які слід призначити для дослі­дження вилучених документів та інших об'єктів, формулювання завдань експерту, відібрання зразків для порівняльного дослідження тощо); 6) моделювання механізму злочину з метою ви­сунення версій та планування подальшого ета­пу розслідування; 7) проведення експертних досліджень; 8) отримання даних під час допиту експерта у якості свідка щодо дослідження, яке він проводив тощо.

Встановлено, що використання спеціальних знань під час досудового розслідування підро­блення документів, які подаються для прове­дення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців відбувається у двох формах: 1) процесуальна: залучення спеціаліс­та до участі в проведенні досудового розсліду­вання, призначення судових експертиз, отри­мання письмового пояснення спеціаліста, допит у якості свідків спеціалістів або судових екс­пертів, які брали участь у проведенні судових експертиз; 2) непроцесуальна: консультативна допомога спеціалістів з питань, що потребують спеціальних знань, відомчі документальні реві­зії та перевірки.

Посилання

Криміналістика : підручник / [В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Самодін та ін.] ; за заг. ред. В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 752 с.

Юридичні терміни. Тлумачний словник/ Ю70 В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка. 2-ге вид., стереотипне. К.: Либідь, 2004. 320 с.

Чигрина Г.Л. Докази і доказування обставин вчинення злочинів, пов'язаних із підробкою документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Серія ПРАВО. Випуск 46. Том 2. С. 137-141.

Про затвердження Інструкції про призна-чення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text.

Методика судово-почеркознавчої експертизи (загальна частина) / ДНДЕКЦ МВС України; Уклад. К.М. Ковальов, З.С. Меленевська, Н.Г. Шпакович. К., 2008. 34 с.

Степанюк Р.Л., Перлін С.І. Деякі теоретичні та прикладні проблеми розвитку криміналістичного дослідження матеріалів, речовин і виробів. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 548- 551. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/135. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2021/137.pdf.

Копча Н.В. Використання спеціальних знань під час розслідування службового підроблення: теорія та практика : монографія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 244 с.

Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби МВС України як спеціалістів для участі у проведенні огляду місця події, що затверджена Наказом МВС України від 3 листопада 2015 року № 1339 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81#w1_5.

Антонюк П.Є., Пясковський В.В. Письмове пояснення спеціаліста в системі процесуальних джерел доказів на досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. Криміналістика і судова експертиза. Вип. 66. 2021. С. 332-341.

Чичиркіна С.П. Організація і тактика розслідування службових підроблень : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ. 2012. 220 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність