Передача транспортного засобу на відповідальне зберігання власнику у кримінальному провадженні: кримінальний процесуальний аспект

Автор(и)

  • Є.В. Якових аспірант 3-го року навчання кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія», Україна https://orcid.org/0009-0000-2670-6501

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.122

Ключові слова:

захист права власності, речовий доказ, відповідальне зберігання, транспортний засіб, арешт майна

Анотація

Важливу роль у процесі дотримання конвен­ційних гарантій захисту права власності у кримі­нальному провадженні відіграє чітка регламентованість норм кримінального процесуального законодавства в частині застосування органами досудового розслідування заходів процесуально­го примусу та його механізму. Зокрема, в даній статті мова йде про необхідність законодавчо­го визначення процедури (порядок, підстави та строк) передачі майна (як-от, транспортні засо­би) на відповідальне зберігання власнику (закон­ному володільцю) з метою збереження цілісності речі під час здійснення кримінального прова­дження. Актуальна судова практика свідчить, що невизначеність норм КПК України щодо можливо­сті передачі транспортного засобу власнику (за­конному володільцю) на відповідальне зберігання в рамках здійснення кримінального проваджен­ня призводить до необґрунтованого обмеження прав власника мирно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. Як наслідок, ці­лісність вилученого чи арештованого майна, що перебуває на неналежному зберіганні в органах досудового розслідування чи інших спеціалізо­ваних установах, піддається псуванню і пошко­дженню, що призводить до суттєвого зниження його собівартості, а отже, становить неправомір­не втручання і в право власності власника такого майна (його законного володільця). У зв'язку з цим автором статті пропонується доповнити нор­ми КПК України в частині визначення того, який саме суб'єкт (слідчий чи суддя) здійснює переда­чу такого майна власнику (законному володіль­цю), хто має ініціювати процедуру передачі на відповідальне зберігання майна (власник такого майна чи слідчий, який здійснює досудове розслі­дування), встановити протягом якого строку таке майно має бути передане власнику, а також пе­редбачити належні умови зберігання транспорт­них засобів на майданчиках відкритого типу.

Посилання

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : ратифіковано Законом № 475/97-ВР (475/97- ВР) від 17.07.97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text (дата звернення: 10.03.2024).

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 10.03.2024).

Кримінальне обвинувачення у справах публічно-правового характеру. Мін’юст : веб-сайт. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_3302 (дата звернення: 10.03.2024).

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 року № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1703 (дата звернення: 10.03.2024).

Крицька І.Ю. Зберігання речових доказів кримінальному провадженні: мета, способи, умови та суб’єкти. Підприємництво, господарство і право: Кримінальний процес. 2017. № 6. С. 178–182.

Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції) : Наказ від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10#Text (дата звернення: 10.03.2024).

Ухвала у справі № 638/15411/21 (провадження 1-кп/638/557/24) [2024] Дзержинський районний суд м. Харкова. Єдиний державний реєстр судових рішень https://reyestr.court.gov.ua/Review/117287956 (дата звернення: 10.03.2024).

Ухвала у справі № 701/1128/19 (провадження 1-кс/701/388/19) [2019] Маньківський районний суд Черкаської області. Єдиний державний реєстр судових рішень https://reyestr.court.gov.ua/Review/83915753 (дата звернення: 10.03.2024).

Ухвала у справі № 295/2691/24 (провадження 1-кс/295/1520/24) [2024] Богунський районний суд м. Житомира. Єдиний державний реєстр судових рішень https://reyestr.court.gov.ua/Review/117383087 (дата звернення: 10.03.2024).

Ухвала у справі № 183/12467/23 (провадження 1-кс/183/391/24) [2024] Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Єдиний державний реєстр судових рішень https://reyestr.court.gov.ua/Review/117197561 (дата звернення: 10.03.2024).

Ухвала у справі № 953/87/24 (провадження 1-кс/953/1529/24) [2024] Київський районний суд м. Харкова. Єдиний державний реєстр судових рішень https://reyestr.court.gov.ua/Review/117265135 (дата звернення: 10.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність