Правові засади оборонної стандартизації Європейського Союзу

Автор(и)

  • В.М. Подойніцин кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник завідувача лабораторії ЛСРВЗ та СЗСЗ - начальник відділу НТД, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна https://orcid.org/0000-0001-8874-1222
  • А.О. Яфонкін кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету, Україна https://orcid.org/0000-0001-9143-6122
  • О.В. Манжай заступник начальника кафедри, Військова академія (м. Одеса), Україна https://orcid.org/0000-0002-7942-8338
  • О.М. Верламов викладач, Військова академія (м. Одеса), Україна https://orcid.org/0000-0003-1175-9832

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.126

Ключові слова:

правові засади, оборонна стандартизація, Європейське оборонне агентство, стандарт, EDA, технічні комітети, озброєння та військова техніка

Анотація

У статті визначено проблеми та завдання Єв­ропейського оборонного агентства, історичний розвиток агентства, а також наведено націо­нальну систему військової стандартизації Украї­ни і конструкцію приведення її у відповідність з європейською моделлю, зокрема створення ор­ганізаційних форм діяльності в сфері стандар­тизації відповідно до міжнародної та європей­ської практики. Також сформульоване питання щодо правових засад оборонної стандартизації, яка має прямий вплив на захист суверенітету, територіальної цілісності і безпеки держав, що входять в міжнародні і регіональних оборонних організацій.

Зазначено, що для приєднатися України до європейського співтовариства потрібно створи­ти та впровадити національну систему стандар­тизації у сфері оборони.

Стандартизація в контексті асоціації Украї­ни з Європейським союзом стає інструментом забезпечення національної безпеки та оборо­ноздатності. Національна безпека розглядаєть­ся як чинник, що гарантує захист конституцій­них прав, свобод, гідний рівень життя громадян, захист суверенітету, територіальної цілісності та сталий розвиток України, оборону та безпе­ку держави, захищеність особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Гармонізація адміністративно-правового за­конодавства зі стандартизації у сфері оборони держав Європейського союзу є ключовим чин­ником забезпечення сумісності озброєнь та ін­ших засобів, використовуваних збройними си­лами європейських країн.

Встановлено, що для розвитку системи стан­дартизації озброєння та військової техніки, зо­крема стосовно проведення випробувань, у якості інформаційної бази рекомендовано ви­користовувати стандарти НАТО із врахуванням вітчизняного досвіду системи стандартизації в області розробки вимог надійності та стійкості до впливу зовнішніх факторів. Впровадження стандартів НАТО рекомендовано здійснювати методом перевидання (перероблення, перекла­ду) із залученням вітчизняних фахівців з війсь­кової стандартизації.

Зроблений висновок, що для імплементації досвіду розвинених країн Заходу в українське правове поле є потреба виконати ретельний аналіз адміністративно-правового законодав­ства зі стандартизації у сфері оборони США та деяких європейських країн-членів НАТО.

Посилання

Лаппо І.М., Геращенко М.О., Червотока О.В. Деякі аспекти впровадження стандартів НАТО у систему випробувань озброєння та військової техніки України. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2020. Вип. № 2(4). С. 55-62.

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 522-IX від 04.03.2020) / Відомості. Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.

Стратегічний оборонний бюлетень: Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Воєнна доктрина України: Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Ткаченко В. Національна система стандартизації у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку. Стандартизація, сертифікація, якість. 2012. № 5. С. 3-10.

Подойніцин В. Сучасний стан робіт зі стандартизації озброєння та військової техніки в Україні. Стандартизація, сертифікація, якість. 2013. № 6. С. 12-14.

Хижняк В.В. Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО. Системи озброєння і військова техніка. 2005. № 2. С. 3-6.

Яфонкін А.О. Поняття адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 4-5. С. 51-59.

Білетов ВД. Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євростандарти. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ: НУОУ, 2014. № 3(52). С. 122-126.

Стукалін Т. Організаційно-правові засади у сфері оборони України в контексті сучасних ризиків та загроз. Ефективність державного управління. 2015. Вип. № 42. С. 215-222. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_42_26.

Подойніцин В.М. Досвід адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони НАТО та його імплементація у вітчизняне законодавство. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Вип. 3-4 (12-13). С. 138-144.

Інформація про участь у міжнародних, європейських та регіональних організаціях зі стандартизації, метрології та сертифікації. URL: https://test.me.gov.ua/Documents/Download?id=885cb140-21ef-491f-bcde-a8c65226e152.

Представництво Європейського Союзу в Україні URL: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk.

База правових актів ЄС. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31985Y0604%2801%29.

Технічне регулювання в ЄС. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/centr-pidtrimki-eksporteriv/netarifne-regulyuvannya/tehnichne-regulyuvannya-v-yes.

Віткін Л. Світовий досвід та стратегія розвитку систем технічного регулювання. Стандартизація, сертифікація, якість 2013 № 4. С. 3-11.

Офіційний сайт Європейського Оборонного Агентства. URL: https://www.eda.europa.eu/.

Handbook for defence-related SMEs. URL: https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-publications/eda-smes-2016.

European Defence Standardisation. URL: https://edsis.eda.europa.eu/Default.aspx.

EDSTAR (European Defence Standards Reference System). URL: https://edstar.eda.europa.eu/.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України». Указ Президента України від 26.05.2015 № 287. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070.

Єсімов С.С. Адміністративно-правове регулювання стандартизації - важливий напрям підвищення обороноздатності України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 61-67.

Юринець Ю.Л. Адміністративно-правовий статус рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи у правозастосовній практиці України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 10. С. 113-119.

Про приєднання України до Статуту Ради Європи. Закон України від 31.10.1995 р. № 398/95-ВР / Відомості Верховної Ради України від 19.09.1995. 1995 р. № 38. Ст. 287.

European Committee for Standardization. URL: https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:6:::NO:::.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право