Обмеження академічної свободи у практиці Європейського суду з прав людини

Автор(и)

  • А.С. Славко кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства, Сумський державний університет, Україна
  • А.Л. Чернявський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства, Сумський державний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.127

Ключові слова:

права людини, академічна свобода, практика Європейського суду з прав людини, свобода вираження поглядів

Анотація

Академічна свобода є однією із запорук ро­звитку суспільства як такого, адже вона відіграє критичну роль для наукових досліджень і тех­нічного прогресу. Про важливість академічної свободи свідчить також те, що її згадано у низці актів - від Хартії основних прав Європейського Союзу до Великої хартії європейських універ­ситетів. Значну увагу академічній свободі при­діляє також Рада Європи.

Академічна свобода знаходить свій прояв у дослідженнях, викладанні та навчанні. Також окремі дослідники серед складових академіч­ної свободи називають можливість поширювати результати своїх досліджень і зберігати права інтелектуальної власності на них. Академічну свободу прийнято тлумачити і як індивідуальне право, і як право інституцій, яке проявляється у їх можливості бути автономними та провадити незалежну політику.

У світлі практики Європейського суду з прав людини академічна свобода є складовою свобо­ди вираження поглядів. Відповідно, обмеження академічної свободи вважаються допустимими у випадку, якщо вони відповідають загальним вимогам трискладового тесту (законність, ле­гітимна мета, пропорційність). Саме ці обста­вини аналізував Європейський суд з прав лю­дини у низці справ, які стосувались академіч­ної свободи. До проаналізованих справ нале­жать Lombardi Vallauri v. Italy, Sorgug v. Turkey, Kharlamov v. Russia, Mustafa Erdogan and Others v. Turkey, Ayuso Torres v. Spain та Kula v. Turkey. Дослідження позицій Суду свідчить, що останній визнає важливість академічної свободи, навіть у випадках, коли проголошуються тези, які ко­гось ображають, бентежать чи викликають обу­рення (наприклад, критика процедури обрання вченої ради, рішення Конституційного суду чи Конституції як такої). Члени академічної спіль­ноти повинні мати змогу долучатись до публіч­них обговорень за напрямками своєї діяльності. При балансуванні права на приватність та ака­демічної свободи важливо врахувати додаткові гарантії, які мають члени академічної спільноти. При цьому, здійснюючи обмеження академічної свободи національні суди повинні враховува­ти так званий «охолоджувальний ефект», який будь-які санкції за висловлювання справляють на загальний стан академічної свободи в дер­жаві.

Посилання

Academic Freedom Index. Friedrich Alexander Universitat. URL: https://academic-freedom-index.net/.

Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum). Євроосвіта. URL: https://euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1049.

The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education. World University Service. URL: https://www.wusgermany.de/sites/ wusgermany.de/files/userfiles/WUS-Internationales/wus-lima-englisch.pdf.

Recommendation 1762 (2006) Academic freedom and university autonomy. Parliamentary Assembly. URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17469&lang=en.

Recommendation CM/Rec(2012)7 of the Committee of Ministers to member States on the responsibility of public authorities for academic freedom and institutional autonomy. Refworld. URL: https://www.refworld.org/legal/resolution/coeministers/2012/en/88988.

Хартія основних прав Європейського Союзу. URL: https://ccl.org.ua/posts/2021/11/hartiya-osnovnyh-prav-yevropejskogo-soyuzu/.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights Freedom of expression. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2022. 139 р.

Vrielink J., Lemmens P., Parmentier S. Academic Freedom as a Fundamental Right Advice Paper. 2010. N. 6. URL: https://www.leru.org/files/Academic-Freedom-as-a-Fundamental-Right-Full-paper.pdf

Мілова Т.М. Право на академічну свободу: конституційно-правовий вимір. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. 2015. Вип. 1(1). С. 25-31.

Маслова Н.Г. Зміст академічної свободи. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 3. С. 15-18

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Case of Lombardi Vallauri v. Italy, judgement from 20 October 2009. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95150.

Case of Sorgug v. Turkey, judgment from 23 June 2009. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93161.

Case of Kharlamov v. Russia, judgment from 8 October 2015. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-157532.

Case of Mustafa Erdogan and Others v. Turkey, judgement from 27 May 2014. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144129.

Case of Ayuso Torres v. Spain, judgment from 8 November 2022. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-220573.

Case of Kula v. Turkey, judgement from June 2018. European Court of Human Rights HUDOC. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-12059.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право