Історичні передумови та еволюція принципу незмінюваності суддів

Автор(и)

  • А.М. Тимчишин доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та гуманітарних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Івано-Франківська філія, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.133

Ключові слова:

принцип незмінюваності суддів, незалежність правосуддя, судочинство, судова система

Анотація

У статті розглянуто принцип незмінюваності суддів як ключовий елемент забезпечення неза­лежності судової системи, що є важливим інстру­ментом для здійснення справедливого правосуд­дя та становлення демократичного суспільства. Аналізуючи історичний розвиток, еволюційні зміни та сучасне застосування принципу, автор досліджує, як принцип незмінюваності суддів сприяє захисту від необґрунтованого звільнен­ня та політичного втручання в діяльність судді, водночас забезпечуючи стабільність та перед­бачуваність у правосудді. В статті також обгово­рюються сучасні виклики, зокрема корупція та політичний тиск, які можуть підривати ефектив­ність цього принципу, та пропонуються можливі рішення і надаються рекомендації для їх подо­лання. Особлива увага приділяється потребі в балансі між захистом суддів та забезпеченням їх відповідальності, що є вирішальним для підтрим­ки довіри громадськості до судової системи.

Дана стаття може мати значну практичну користь для різних категорій читачів, зокрема, для суддів, практикуючих юристів, законотворців, дослідників, здобувачів вищої освіти за на­прямком «право» для подальших досліджень у сфері правосуддя, а також матеріалом для ака­демічного вивчення.

В цілому, наукова стаття сприяє підвищенню обізнаності про важливість принципу незмінно­сті суддів, висвітлює його роль у захисті пра­вової держави та демократії, і може слугувати основою для практичних заходів у сфері право­суддя та законотворчої діяльності.

Посилання

Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Редакція від 01.01.2020 р. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2021/01/11/7279542 (дата звернення: 10.01.2024).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 10.01.2024).

Чижик Г. Чому судам досі довіряють лише 1,7% українців, і що з цим робити. Українська правда. 2021. 11 січ. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2021/01/11/7279542 (дата звернення: 10.01.2024).

Шемшученко Ю.С. Судова реформа в Україні у світлі європейського досвіду: конституційний аспект. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 6(33). С. 47-59.

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у схемах. Вид. 4-те, змін. і допов. Харків, 2015. 166 с.

Капустинський В.А. Особливості функціонального призначення судових органів у давніх державах. Вісник Вищої ради юстиції. 2013. № 2. С. 36-46.

Андрусенко Д.В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку принципу доступності правосуддя. Нове українське право. Київ: Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, 2021. Вип. 6. 262 с.

Марочкін І.Є. Організація судових та правоохоронних органів. Харків: Право, 2013. 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права