Особливості отримання та оцінки як доказу інформації, що містить банківську таємницю в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Г.Л. Кучерук ад’юнкт кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0009-0003-9783-5273

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.78

Ключові слова:

воєнний стан, банківська таємниця, повноваження керівника органу прокуратури, збирання та оцінка доказів, допустимість доказів

Анотація

Дана стаття присвячена досить актуальній на даний час проблемі у сучасних реаліях України, як отримання інформації, що містить банківську таємницю при здійсненні досудового розслідування в умовах воєнного стану. Це пов’язано із тим, що у зв’язку із широкомасштабним вторгненням росії на територію України порушився звичайний порядок кримінальної-процесуальної діяльності органів кримінальної юстиції, направленої на здійснення своїх повноважень по збиранню доказів у кримінальному провадженні. Крім того, слід зазначити, що початок збройної агресії росії в Україні актуалізував питання протидії багатьом видам кримінальних правопорушень, зокрема таких як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, скоєння та приховування яких пов’язано із банківськими та фінансово-кредитними інститутами та установами та інформацією, що містить банківську таємницю, яка має важливе доказове значення у виявленні, розкритті та розслідуванні даних кримінальних правопорушень. Для цього законодавцем у КПК України були внесені концептуальні зміни, які делегували функцію судового контроля посадовим особам прокуратури. Незважаючи на це, законодавча конструкція порядку отримання такої інформації в умовах воєнного стану викликає певні труднощі, у зв’язку із наявними правовими колізіями.
Відсутність відпрацьованої судової практики із даного питання накладає свій відбиток на правозастосовну діяльність щодо отримання такої інформації. Для того, щоб визначити недоліки цього порядку отримання інформації, що містить банківську таємницю в умовах воєнного стану, необхідно проаналізувати законодавчі акти, які регламентують це питання, виявивши загальні особливості та ознаки. І вже після цього слід визначитися із основними напрямками та пропозиціями щодо вдосконалення законодавства із цього питання для однозначного використання у правозастосовній діяльності.

Посилання

Лазукова О.В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: монографія. Харків : Право, 2018. 280 с.

Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції» від 12 серпня 2014 року. № 1631-VII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1631-18#Text. (дата звернення: 19.05.2023).

Постанова Верховної ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод» від 21 травня 2015 року № 462-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-19#Text. (дата звернення: 10.06.2023).

Тетерятник Г.К. Окремі питання правового регулювання кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 48. С. 98–101. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1473. (дата звернення: 10.06.2023).

Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення: 10.06.2023).

Тішин М.В. Забезпечення прокурором допустимості доказів в умовах воєнного стану. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство».2022. № 2. С. 282–287. URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/261906.

Кравчук О. Кримінальне провадження в умовах воєнного стану: зміни до КПК. URL: https://first.vaks.gov.ua/publications/kryminalne-provadzhennia-v-umovakhvoiennoho-stanu-zminy-do-kpk/.

Кравчук О. Санкціонування ТДРД прокурором: зміни до КПК. URL: https://first.vaks.gov.ua/publications/sanktsionuvannia-tdrd-prokurorom-zminy-do-kpk/.

Особливості оцінки доказів отриманих під час дії воєнного стану URL:https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_ocinka_dokaz_07_04_2023.pdf. (Дата звернення : 20.05.2023).

Чорна О.В. « Судовий контроль в умовах воєнного стану: Чи назріли зміни до кримінального процесуального закону ?» Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 6 URL:http://apnl.dnu.in.ua/6_2022/40.pdf. с. 260–266.

Гловюк І. Кримінальне провадження в умовах воєнного стану. Вища школа адвокатури НААУ. 02.03.2022. URL: https://www.hsa.org.ua/blog/kryminalne-provadzhennyav-umovahvoyennogo-stanu/.

Туркот М.В., Лазукова О. «Забезпечення національної безпеки України в умовах дії особливих правових режимів» вісник національної академії прокуратури 2019 (2) с. 41–59. URL: http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/files/issues-2019/PDF/02-2019/visnyk_NAPU_2_2019_UA_5.pdf.

Лоскутов Т.О. Правове регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2022. Вип. 70. С. 417– 423. URL: http://visnykpravo.uzhnu.edu.ua/article/view/259355.

Лазукова О.В. Нормативне забезпечення та практика реалізації процесуального порядку надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. Проблеми законності. – 2017. – Вип. 138. – С. 183–193. – URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_138_19.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 31.08.2022 (провадження № 13-3кс22, справа № 756/10060/17) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106141457. (дата звернення: 19.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність